BIGPRINT HUNGARY Kft. –  Vállalkozó Általános Szerződési Feltételei

 

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

JELEN ÁSZF KIZÁRÓLAG AZON SZERZŐDÉSES VISZONYOKRA IRÁNYADÓ ÉS ALKALMAZANDÓ, AMELYEKBEN A BIGPRINT HUNGARY KFT., MINT VÁLLALKOZÓ NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE, valamint NYOMDAIpari TERMÉKEK kihelyezésÉre VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET.

 

 1. Vállalkozó
  1. BIGPRINT HUNGARY Kft., (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 8-10. Cégjegyzékszám: Cg.01-09-958769, Adószám: 11787332-2-43, e-mail cím: bigprinthungary@bigprint.eu, Fax: +36 1 464 0809 ügyvezető: Gergely József Árpád); mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
 2. Megrendelő
  1. A Vállalkozót nyomdatermék legyártásával és/vagy nyomdaipari termék kihelyezésével megbízó természetes vagy jogi személy, mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

Vállalkozó és Megrendelő együttesen, mint felek (a továbbiakban: „Felek”) is említésre kerülhetnek.

 1. Preambulum
  1. Megrendelő a megrendelés tárgyáról, azaz a legyártandó nyomdatermékekről, valamint egyéb kapcsolódó vagy önálló munkákról és szolgáltatásokról megrendelés specifikus dokumentumban, műszaki specifikációt is tartalmazó, eseti megrendelést ad át Vállalkozó részére (személyesen, faxon vagy e-mailen) (a továbbiakban: „Megrendelés”).
  2. A Megrendelések elválaszthatatlan mellékletét képezik a jelen ÁSZF.
 2. Árajánlat
  1. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő árajánlatkérésének átvételét követő 2 munkanapon belül Megrendelő számára írásban (személyesen, faxon vagy e-mailen) eljuttatja részletes Vállalkozói árajánlatát (a továbbiakban: „Árajánlat”).
 3. Megrendelés leadása
  1. Megrendelő az Árajánlat elfogadása esetén, írásos Megrendelést küld (személyesen, faxon vagy e-mailen) a Vállalkozónak. A Megrendelő Megrendelésében köteles az Árajánlatban szereplő iktatási számra hivatkozni, illetve Megrendelését saját hivatkozási számmal ellátni, melyet Vállalkozó köteles feltüntetni minden további, a Megrendelő számára kiállított dokumentumon.
 4. Megrendelés visszaigazolása
  1. A Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolást küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a nyomdatermék mennyiségét, a nyomdatermék kivitelezésére vonatkozó adatokat, a technológia szerint szükséges műveleteket, a szállítás időpontját, a szükséges utómunkákat, a termék árát, egyéb felmerülő költségeket.
  2. A Megrendelés csak abban az esetben érvényes, amennyiben a Vállalkozó azt visszaigazolta. Vállalkozó csak abban az esetben fogadja el a Megrendelést, ha az tartalmazza, hogy „az árajánlatot elfogadom” vagy azzal egyenértékű kifejezést. A Megrendelés akkor is érvényes, ha az nem tartalmazza a Megrendelő adatait, vagy azt nem a Megrendelő cégjegyzék szerint képviseletére jogosult személy adta le. A Megrendelés megküldésével a Felek közötti egyedi szerződés minden esetben létrejön, mégpedig az Árajánlatban foglalt tartalommal.
  3. A Megrendelést a Vállalkozó a Megrendelő részéről képviseletére jogosult személytől vagy a Ptk. szerint annak tekinthető személytől fogadja el. A Ptk. 6:18. § (2) bekezdése értelmében ugyanakkor Vállalkozó képviselőnek tekinti azt a személyt is, akiről eljárása és a képviselt személy magatartása alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a képviselt személy nevében jognyilatkozatot tenni.  Amennyiben az Árajánlat elfogadásáról szóló visszaigazolás (Megrendelés) azon e-mail címről/fax számról érkezik, amelyre a Vállalkozó az Árajánlatot megküldte, úgy az egyedi vállalkozási szerződést minden esetben létrejöttnek és hatályosnak tekintjük.
  4. Megrendelésnek a Vállalkozó részére történő megküldésével Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, az abban foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el.
  5. Amennyiben Felek az ÁSZF-től el kívánnak térni, azt külön írásbeli megállapodásban tehetik meg, ennek hiányában az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.
 5. Megrendelés tartalma – műszaki specifikáció
  1. A Megrendelő köteles a Vállalkozót minden, a Megrendelés teljesítéséhez szükséges információval ellátni. Így különösen fontos, hogy átadásra kerüljön a digitális grafikai fájl neve és egyéb jellemzői, valamint a grafikai fájl tárolásának pontos helye (mappa/meghajtó/adattároló /szerver).
  2. A megrendelt vizuál-kommunikációs nyomdatermékre vonatkozóan kötelező pontosan és egyértelműen rögzíteni a munka megnevezését, a rendelt mennyiséget (darab, ív, példány, oldalterjedelem, stb.), és a munka felületét / méretét, továbbá rögzíteni szükséges a nyomathordozó alapanyag jellemzőit (pontos fajtája / típusa, súlya, vastagsága, stb.) illetve minden olyan egyéb, a megrendelt nyomdatermékre vonatkozó ismérvet, amelyet a Megrendelő szükségesnek érez megadni a nyomdaterméknek az elvárt módon és minőségben való előállításához.
  3. A Megrendelőnek munkánként specifikálnia kell az utómunka / kötészet részleteit (gyűrűzés, hegesztés, szélerősítés, varrás, laminálás, lakkozás, kasírozás, applikálás, méretre vágás, kihelyezés, csomagolás, stb.). Fontos, hogy kiemelten legyen kezelve a megrendelt nyomdatermék elkészítési / szállítási határideje, szállítási helye és a szállításról intézkedő fél megnevezése.
  4. A Vállalkozó alapértelmezettként feltételezi, hogy a Megrendelő tisztában van az általa megrendelt nyomdatermék elvárható nyomdaipari jellemzőivel és az elkészítéséhez alkalmazott nyomdatechnológiai procedúrákkal. A Megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a nyomdatechnikai kivitelezés módját (a megrendelt vizuál-komunikációs nyomdaterméktől elvárt kültéri / beltéri minőséget és az alkalmazott nyomtatási technológiát), melynek tartalmáról, amennyiben az a Megrendelő számára szükséges, a Megrendelő köteles megkövetelni a teljes felvilágosítást.
  5. A 7.4. pontban foglaltak elmulasztásából eredő minden kár a Megrendelőt terheli.
 6. Teljesítés
  1. Vállalkozó a Megrendelő által átadott, vagy a Megrendelő által elfogadott grafikai dokumentációból (a továbbiakban: „Grafikai dokumentáció”) dolgozik.
  2. Megrendelő a Megrendeléssel együtt adja át a Vállalkozónak a vizuál-kommunikációs nyomdatermék elkészítéséhez szükséges Grafikai dokumentációt. A Grafikai dokumentáció átadása digitális adat / grafikai fájl formájában, valamint szín minta / proof / chromaline, stb. csatolásával történik; a Grafikai dokumentáció előkészítését a Prepress_Útmutató a grafikai fájlok előkészítéséhez nevű BIGPRINT dokumentum szerint szükséges a Megrendelő által elvégezni / elvégeztetni. Ha a Megrendeléssel egy időben a Megrendelő a szükséges Grafikai dokumentációt nem tudja biztosítani, azt legkésőbb a Megrendelésben megjelölt határidő lejártáig kell a Vállalkozó részére átadnia; a megjelölt határidő túllépése a Megrendelés teljesítésének automatikus meghiúsulását eredményezi, amelyért a Vállalkozót semmilyen nemű felelősség nem terheli. A munka gyártásának kezdő időpontja és a Grafikai dokumentáció leadásának végső határideje között minimum 24 óra időintervallum biztosítása szükséges.
  3. A Vállalkozó a megkésve leadott Grafikai dokumentáció miatt meghiúsult Megrendelés újbóli elvégzéséhez, csak új, a Megrendelő és a Vállalkozó által közösen elfogadott és a Megrendelésben feltüntetett teljesítési határidő elfogadása után fog hozzá.
  4. A Megrendelő által megrendelt nyomdatermék elkészítéséhez Vállalkozó részére átadott digitális Grafikai dokumentációnak, valamint minden egyéb, a Megrendelő által leadott grafikai anyagnak nyomtatásra / reprodukálásra, illetve feldolgozására való alkalmasságának az elbírálása a Vállalkozó feladata. A Grafikai dokumentáció alkalmatlansága esetén, a Vállalkozó jogosult a Megrendelő megrendelését visszautasítani.
  5. Amennyiben Vállalkozó bármilyen okból a Megrendelésnek nem tud eleget tenni, ezt a tényt köteles a Megrendelés kézhezvételétől számított két munkanapon belül  írásban (személyesen, faxon, e-mailben) közölni a Megrendelővel.
  6. Amennyiben a Megrendelő által átadott digitális grafikai anyagok nem megfelelőek, és ezek javítását Megrendelő a Vállalkozóval kívánja elvégeztetni, úgy az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek is a Megrendelőt terhelik. Vállalkozó mindaddig nem köteles a Megrendelést visszaigazolni, amíg a digitális anyagok javításának költségeiben a Felek nem egyeztek meg írásban.
  7. A Vállalkozó a Megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat, és/vagy teljesítési segédeket igénybe venni, továbbá közvetített szolgáltatást végezhet.
  8. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a Megrendelőnek a Megrendelésben megjelölt székhelye-telephelye, ha a Vállalkozó a szállítást saját vagy bérelt fuvareszközzel, szállítási díj ellenében bonyolítja le, egyéb esetben pedig a Vállalkozó székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő u. 8-10.
  9. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követő 5 munkanapon belül az árut nem veszi át, a Vállalkozó jogosult a teljes vételár és minden felmerült raktározási (a megrendelt áru méretétől függően 2.000-10.000 Ft/nap + ÁFA) és egyéb költség Megrendelő részére történő kiszámlázására. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen alpontban megjelölteket elfogadja, arról Vállalkozó külön tájékoztatta és az abban foglaltak a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részévé válnak.
  10. A nyomdatermékek minősége, a szabvány eltérő rendelkezése hiányában akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatnál a hibás mennyiség 2,5 %-nál nem több.
  11. A Megrendelő a nyomdatermék átvételével elismeri, hogy a nyomdatermék a szerződésben meghatározott minőséggel bír, továbbá tisztában van a megrendelt nyomdatermék műszaki tulajdonságaival.
  12. Amennyiben a nyomdatermék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmaz, amit a Megrendelő átvételkor nem ismerhetett fel, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de maximum a teljesítést követő 8 napon belül köteles kifogását a Vállalkozóval írásban (személyesen átadva, faxon, e-mailben) közölni. A Megrendelő által közölt minőségi kifogást a Vállalkozó jogosult ellenőrizni, ezért amennyiben a Megrendelő minőségi kifogással él, akkor köteles a nyomdaterméket abban az állapotban megőrizni, amelyben azt átvette a teljesítés helyén, és azt arra alkalmas helyen tárolni. Ezen felül Megrendelő köteles a nyomdaterméket a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és azonnali belépést biztosítani a tároló helyre. Az elfogadott minőségi kifogás alapján a Vállalkozó 3 napon belül köteles a hibás nyomdaterméket javítani vagy újragyártani.
 7. Kihelyezés
  1. Megrendelő jogosult a nyomdatermékek kihelyezésére vonatkozóan is megrendelést adni (a továbbiakban: „Kihelyezés megrendelése”) a Vállalkozónak. Kihelyezés megrendelése esetén, Megrendelő köteles a kihelyezéssel kapcsolatos adatok meghatározására terméktípusonként – a kihelyezendő termékek száma, mérete, a kihelyezés célterülete és időtartama; a felsorolt adatok átadása a Vállalkozó számára írásban (személyesen, faxon, e-mailben) történik. A Vállalkozó a Kihelyezés megrendelését követő 3 munkanapon belül nyilatkozik a kihelyezés teljesítésének elvállalásáról, továbbá arról, hogy azt a Megrendelő által igényelt kondíciókhoz képest milyen feltételekkel tudja teljesíteni. Amennyiben a termékek kihelyezését a Vállalkozó végzi úgy a kihelyezési szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás és a számla kiállítása, a nyomdatermékek kihelyezésének igazolása után (szemrevételezés, jegyzőkönyv vagy fotó), valamint a kihelyezési felületekre vonatkozó szerződések bemutatását követően kerül sor.
  2. A Vállalkozó a kihelyezésre vonatkozó megrendelést elutasíthatja.
  3. Amennyiben a Megrendelő végzi / végezteti a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért kizárólag a Megrendelő felelős.
  4. Megrendelő a jelen ÁSZF átvételével egyidejűleg nyilatkozik, hogy a megrendelt nyomdatermékek szakszerű kihelyezésével kapcsolatos felvilágosítást a Vállalkozótól megkapta.
  5. Megrendelőnek megfelelő minőségben átadott nyomdatermékek esetében, ha a Megrendelő által végzett / végeztetett hibás kihelyezés által a nyomdatermékek elveszítik kereskedelmi, vizuál-kommunikációs értéküket, a Megrendelőnek ebből eredő káráért a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal.
  6. Abban az estben, ha a kihelyezésre vonatkozó megbízást a Vállalkozó elutasítja, vagy azt csak más, a Megrendelőnek nem megfelelő feltételekkel tudná teljesíteni, és emiatt a Megrendelő a kihelyezésre vonatkozó megbízást harmadik félnek adja ki, azaz a kihelyezést nem a Vállalkozó végzi, úgy a hibás kihelyezéssel és a nyomdatermék kereskedelmi, valamint vizuál-kommunikációs értékcsökkenésével kapcsolatban, és a Megrendelő számára ebből keletkező károk vonatkozásában kizárt a Vállalkozó felelősségének megállapítása.
  7. A kihelyezéssel, vagy annak késedelmével összefüggésben keletkező olyan károkat, amelyekért egyik Fél sem felelős – különösen vis major, a Felek érdekkörén kívül álló események bekövetkezése esetén – a Megrendelő viseli.
  8. Kihelyezés esetén Megrendelő felelőssége, hogy a megrendelt vizuál-kommunikációs nyomdaipari termék kihelyezésének helyét előzetesen megtekintse, a hatályos jogszabályok szerinti alkalmasságát felmérje, Vállalkozó a kihelyezésre szolgáló felület rendeltetésszerű használatának alkalmasságáért nem szavatol. Vállalkozó a kihelyezésre szolgáló felülettel kapcsolatban nem felel harmadik személyek magatartásáért, valamint nem felel az abban –rajta kívül álló okból- bekövetkező károkért sem.
  9. Vállalkozó nem felel semmilyen olyan, nem a megrendelt nyomdaipari termékben keletkezett kárért vagy elmaradt haszonért, amely a hibás teljesítéssel összefüggésben a Megrendelőnél keletkezett.
 8. Megrendelő utasítási jogai
  1. A Megrendelés kivitelezése alatt a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő hibás utasításaiból eredő károkért Vállalkozó nem vállal felelősséget.
  2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a megrendelés bárminemű eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.
  3. Ha a Megrendelő gyártásra alkalmatlan Grafikai dokumentációt vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgátat megfelelő Grafikai dokumentációt, illetve követeli az eredeti Grafikai dokumentáció alapján történő gyártást, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Az e pontban szabályozott elállásból eredően a Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő kárért a Vállalkozót felelősséget nem terheli.
  4. Ha a Megrendelő továbbra is kitart az általa eredetileg szolgáltatott, nem megfelelő Grafikai dokumentáció alapján, illetőleg a hibás utasítása szerint a nyomdatermék kivitelezése mellett, a Vállalkozó a megrendelés kivitelezését a Megrendelő kockázatára végzi el és nem vállal semmilyen jellegű felelősséget, a hibás utasításból eredő mindennemű kárért a Megrendelő felel.
 9. Nyilatkozatok, Felelősség
  1. "Megrendelő köteles  a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozni a 2011. évi LXXXV. törvény - a környezetvédelmi termékdíjról - (9) bekezdés f) pont alpontjaiban meghatározott feltétel fennállásáról. Ennek elmulasztásából eredő minden kár (különösen, de nem kizárólagosan a termékdíj megfizetése) a Megrendelőt terheli."
  2. Vállalkozó kijelenti, hogy a reklámadóról szóló 2014.évi XXII.törvény 3. § (3) bekezdése alapján az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.
  3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó megrendeléseket felvevő és annak teljesítésével foglalkozó munkatársai kizárólag a megrendelések tartalmát ismerik meg a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszonyban. Ilyen módon nem ismerik és nem is ismerhetik a Megrendelő tevékenységét, valamint a megrendelésekkel egyébként összefüggő egyéb körülményeket. Vállalkozó a megrendelt nyomdaipari szolgáltatás teljesítésén és kihelyezésén kívül a Megrendelőnél felmerülő körben nem lát előre semmilyen egyéb körülményeket, így azokért semmilyen módon sem tehető felelőssé.
  4. Egyebekben Felek megállapodnak, hogy kizárják a Vállalkozó felelősségét minden elmaradt haszonból, megtakarításban beállt veszteségből, a Megrendelő jó hírnevének csökkenéséből eredő bármilyen kárért, amely a Vállalkozó termékeivel kapcsolatban a Megrendelőnél vagy harmadik személynél keletkezett, abban az esetben is, amennyiben esetlegesen a Vállalkozó tudomással bírt volna ezen károk felmerülésének a lehetőségéről.
 10. Szerzői jogok
  1. Vállalkozónak átadott anyagok szerzői joga a Megrendelőt terheli.

Vállalkozó nem vállal felelősséget a gyártott nyomdatermékkel kapcsolatban harmadik személy által támasztott bármilyen szerzői jogi, tulajdonjogi vagy személyiségi jogi igénnyel szemben. Megrendelő teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az átadott Grafikai dokumentáció minden szerzői jogi igénytől mentes, valamint harmadik személy személyiségi jogait semmiben nem sérti. Megrendelő helytállási kötelezettséggel tartozik a Vállalkozó felé, amennyiben Vállalkozóval szemben harmadik személyek szerzői jogi és/vagy személyiségi jogsérelemből származó igényekkel lépnek fel a Grafikai dokumentáció kapcsán.

 1. Díjazás
  1. Vállalkozót a Megrendelés teljesítéséért vállalkozói díj (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) illeti meg, melynek összege az  Árajánlatban meghatározott összeg. A Vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségét. Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díjon felül a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerült egyéb költségeinek megtérítésére.
  2. Vállalkozó a Megrendelés teljesítését követően teljesítési igazolás, átvételi elismervény, vagy szállítólevél alapján jogosult a Vállalkozói díjról számlát kiállítani, és a Megrendelőnek azt benyújtani. Vállalkozó teljesítési igazolás hiányában is jogosult a Vállalkozói díjról számlát kiállítani Megrendelő részére, amennyiben a megrendelt nyomdatermék, a rendelt minőségben, mennyiségben és a megrendelésben rögzített határidőre átadásra került.
  3. Megrendelő köteles a Vállalkozó számláján feltüntetett összeget kiegyenlíteni a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással, a számlán szereplő határidő lejártáig.
  4. 30 napon túli késedelem esetén Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozás rendezésre nem kerül. Vállalkozó a teljesítés felfüggesztéséből eredően semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.
  5. Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén Vállalkozó jogosult a mindenkor hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése alapján megállapított kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerint negyven eurónak megfelelő behajtási költségátalányt felszámítani és érvényesíteni Megrendelővel szemben, amely a késedelembe esés napjától esedékes.
  6. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő mindaddig nem jogosult a 14. pont szerinti, esetleges jótállási jogait érvényesíteni, amíg a vállalkozói díjat, annak a 13.5. pontban megjelölt mértékű késedelmi kamatát, illetve a behajtási költségátalányt a Vállalkozónak meg nem fizette.
  7. Megrendelő elfogadja, hogy Vállalkozó elektronikus számlát állít ki.
 2. Garanciális feltételek
  1. Vállalkozó a legyártott nyomdatermékekre kizárólag színtartóssági garanciát vállal; az általános színtartóssági feltételek a főbb kültéren kihelyezett alaptípusokra a következők:

- PVC molinó: 36 hónap

- Reklámháló: 36 hónap

- Öntapadó fólia: 24 hónap

- Papír: 6 hónap

Ettől hosszabb színtartóssági garanciális feltételekre minden esetben, pontos kiegészítő információk birtokában kerülhet sor.

 1. Megrendelő tisztában van a ténnyel, hogy enyhe színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsájt színmintát - proof, chromalin, Pantone kód -, abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. A színminta hiányában a Vállalkozó semmiféle szín-helyességi garanciát nem vállal és a nyomdatermék kivitelezése / nyomtatása a nyomdagépek alap-beállításai szerint történnek.
 2. A Vállalkozó hibás teljesítés esetén csak és kizárólag a hibás nyomdatermék újragyártását, vagy lehetőség szerint, javítását vállalja; bármely egyéb pénzbeli kompenzációra, vagy visszatérítésre Vállalkozó nem köteles.
 1. Felmondás
  1. Vállalkozó jogosult – anélkül, hogy emiatt bárminemű kártérítési felelősség terhelné – a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a) Megrendelő bármely, a jelen ÁSZF-ből, valamint a Felek közötti egyéb megállapodásból származó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Vállalkozó valamely jogát megsérti; b) amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, végrehajtási, kényszertörlési, végelszámolási, csődeljárási vagy egyéb, a fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárás indul. Azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelő minden fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé és lejárttá válik.
 2. Záró rendelkezések
  1. Azokban az esetekben, ahol jelen szerződés a Felek nyilatkozatának érvényességét írásbeli alakhoz köti, írásbeli nyilatkozatnak kell tekinteni az e-mailt, és a fax üzenetet, valamint a posta küldeményt és a személyesen átadott írásos dokumentumot is. Vállalkozó az ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeire megküldött nyilatkozatokat fogadja el. Az írásbeli nyilatkozat hatálya a kézbesítéssel áll be.
  2. Vis major minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, stb.), és a szerződésteljesítést befolyásolja. A szerződés szempontjából Vis majornak tekintendő, különös tekintettel a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarok. Vis major előfordulása estén a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ebben az értesítésben meg kell nevezni a Vis major pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis major 1 (egy) hétnél hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben ezek a tárgyalások 1 (egy) héten belül nem vezetnek eredményre, bármely Félnek jogában áll a szerződéstől elállni. Ha a Felek a megrendeléstől Vis major miatt állnak el, a megrendelés megszűnésével kapcsolatosan esetlegesen felmerült kárát és költségét mindegyik Fél maga viseli.
  3. Vállalkozó az ÁSZF módosításának jogát fenntartja.
  4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. Felek esetleges jogvitájuk esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

A Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kitételeit tudomásul veszi és a Megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja.

Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy Vállalkozó az ÁSZF  8.9., 9.4., 9.9., 11.3, 11.4, 12.1, 13.4., 13.6. és 15. pontjairól külön tájékoztatta, és az ezen pontban foglalt feltételeket Megrendelő magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

 
Utolsó frissítés időpontja: 2019.10.01 08:54:29