Jogi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

BIGPRINT HUNGARY Kft.

 

www.bigprint.hu

 

A BIGPRINT HUNGARY Kft. (Cg. 01-09-958769, székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 8-10., képviseli: Gergely József Árpád ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő) a www.bigprint.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé, mely tartalmát a Szolgáltató, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

 1. A tájékoztató célja

 

  1. A Szolgáltató a Honlapon bemutatott termékeinek online ajánlatkérését és megrendelés leadását teszi lehetővé a Honlapon regisztráló személyek (továbbiakban: Felhasználó/Felhasználók) számára. A Szolgáltató a Felhasználók által a regisztráció során megadott adatait kezeli, illetve a sütik (cookie-k) segítségével a Honlap látogatóira vonatkozó adatokat gyűjt statisztikai célokból. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

  1. Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a Magyarországon hatályos 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU („GDPR”) számú rendeletnek megfelelően, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) ajánlásával és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

 1. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

  1. A Felhasználókkal kapcsolatban az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • magánszemélyek esetében: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási cím;

 • jogi személyek esetében: cégnév, tevékenység, adószám, kapcsolattartó neve, székhely, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

 

  1. Az adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a termékek/szolgáltatások személyre szabott nyújtása, továbbá a termékek/szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelések leadása, valamint a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések biztosítása.

 

  1. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználók személyes adatait.

 

 1. Az Adatkezelés jogalapja

 

  1. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a Magyarországon hatályos „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló” 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 12. § (1) bekezdésének, a 169. § (2) bekezdésének, az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése alapján kerül sor.

 

  1. A Felhasználók az adataik rögzítésével és a checkbox kipipálásával a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez a Felhasználók önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásukat adják. Az adatok valódiságáért csakis a Felhasználók tartoznak felelősséggel.

 

  1. A Felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, amennyiben jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket képviselnek, úgy az adatrögzítő kijelenti, hogy az általa képviselt személy ill. szervezet képviseletére és a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott személy.

 

  1. A Felhasználó regisztrációjakor checkbox kipipálásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt személyes adatait megfelelően kezelje (Info.tv. 6.§. (5) bekezdés).

 

 1. Adatkezelő és az adatok megismerésére jogosultak köre:

 

  1. Adatkezelő:  BIGPRINT HUNGARY Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 8-10.

Cégjegyzékszám: 01-09-958769

Központi ügyintézés helye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 8-10.

E-mail elérhetősége: bigprinthungary@bigprint.eu

Telefonszám: +36 1 464 0800

Vezetve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
Adószám:
11787332-2-43
 

  1. A Honlap web szerverét a Szolgáltató üzemelteti.

 

  1. Az Felhasználók adatainak megismerésére kizárólag a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak, azok közzétételére, illetve harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) nem kerül sor.

 

 1. Adatkezelés időtartama

 

  1. A rögzített adatokat a Szolgáltató törli a nyilvántartásából, amennyiben a jogszabályban előírt vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak törlését a nyilvántartásból.

 

  1. A Felhasználók bármikor jogosultak a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni a bigprinthungary@bigprint.eu e-mail címre küldött, vagy a 1095 Budapest, Hídépítő utca 8-10. postai címre küldött levelében. A Szolgáltató a jogszabály alapján előírt kötelező adatkezelés esetén megtagadhatja a Felhasználó kérésének teljesítését. Amennyiben ezen ok nem áll fenn, a Szolgáltató köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított 25 napon belül törölni.

 

 1. Adatbiztonság
   

  1. A Szolgáltató az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Szolgáltató számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon -az adatrögzítő eljárásán kívül- változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

 

  1. A Szolgáltató törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

  1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az informatikai felületen kezelt adatokat kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja.

 

 1. Sütik (cookie-k) alkalmazása

 

  1. A Szolgáltató a Honlap meglátogatásakor alább meghatározott típusú cookie-kat helyez el Felhasználó számítógépén, annak érdekében, hogy a Honlapot a Felhasználók igényeihez mérten fejleszthesse, illetve a Honlap böngészésére vonatkozóan adatokat gyűjthessen statisztikai célokból. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű fájl, amely a Felhasználó böngészőjének azonosításának célját szolgálja.

 

  1. Az alkalmazott cookie-k fajtái:

 

- Munkamenet (session) cookie-k:

 

Ideiglenes cookie, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet cookie-k semmilyen esetben sem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amellyel a Felhasználót azonosítani lehetne.

 

- Google Analytics /látogatói tevékenységet elemző cookie-k/:
 

Szolgáltató a Google Analytics cookie-k segítségével információt gyűjt a Honlap látogatóinak viselkedéséről és jellemzőiről. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. Ezek a cookie-k nem képesek a Felhasználót személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük a Felhasználó nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.
 

  1. A Szolgáltató a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja. A program használatával a Szolgáltató információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.

 

 1. Cookie-k letiltása

 

  1. Amennyiben a Felhasználó a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

 

  1. Azok a webhelylátogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

 1. Felhasználói jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

  1. A Felhasználó az adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött levélben postai úton, illetve a bigprinthungary@bigprint.eu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az adatkezelő a szükséges tájékoztatást az ez irányú kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül írásban a tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével azonos módon adja meg.
   Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, arról tájékoztatja az érintettet, valamint tájékoztatja arról, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

  1. Érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 25 napon belül arról írásban értesíti az érintettet, egyben tájékoztatja a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának okairól és/vagy indokairól. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, valamint arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
    

Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett továbbá jogainak bármilyen megsértése esetén  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések
   

  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. A Tájékoztató megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató közzéteszi a Honlapon.

 

  1. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, e tekintetben minden felelősség a Felhasználót terheli és a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

  1. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018. május 1.